Vedtægter for Præstø Kunstforening

§1
Foreningens navn er "Præstø Kunstforening"
§ 2
Foreningens formål er:
Emnet kunst skal opfattes i videste forstand.
§ 3
Alle kan optages som medlem.
Indmeldelse kan ske i løbet af et regnskabsår imod betaling af kontingent fra regnskabsårets begyndelse, 1. januar.
§ 4
Indkøb af kunstværker og evt. udlån af disse, forestås af bestyrelsen efter flertalsprincip.
§ 5
For at kunne deltage i den årlige lodtrækning, må et medlem have betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, for hvilket lodtrækningen finder sted. Kontingentets størrelse fastlægges på generalforsamlingen.
§ 6
  1. A Bortlodning af kunstværker finder sted på generalforsamlingen.
  2. B Kun medlemmer, der er til stede eller repræsenteret ved en skriftlig fuldmagt, kan deltage i bortlodningen.
  3. C Et medlem, der ikke ved første års lodtrækning opnår en gevinst, deltager ved følgende års lodtrækning med 2 lodder, ved 3. års lodtrækning med 3 lodder og fremdeles, indtil gevinst opnås.
  4. D De medlemmer der udtrækkes, har ret til at vælge i den rækkefølge, de er udtrukket.
  5. E Et medlem, hvis lod bliver udtrukket, har ret til at afstå fra at modtage gevinsten, hvorefter vedkommendes lodder går videre til næste år.
  6. F Der kan kun udtrækkes en gevinst pr. medlem pr. lodtrækning.
§ 7
Udmeldelse af foreningen kan ske hele året ved skriftlig eller personlig henvendelse til bestyrelsen.
Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.
§ 8
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.
§ 9
Foreningens bestyrelse, der består af 5 medlemmer, vælges af den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der afgår 3 på ulige år og 2 på lige år.
Der vælges 2 suppleanter, som har fuld ret til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.
På den ordinære generalforsamling vælges derudover 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører beslutningsprotokollen.
§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen bekendtgøres ved skriftlig indbydelse til medlemmer.
§ 11
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
§ 12
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen inden årsskiftet.
§ 13
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der ved afstemninger pånås stemmelighed, foretages der atter afstemning om det samme punkt, og såfremt der atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet. Såfremt der stilles forslag herom, skal afstemningen foregå skriftligt. § 14
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med mindst 14 dages varsel, ledsaget af formuleret forslag til behandling.
Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
§ 15
To år efter den stiftende generalforsamling tages vedtægterne op til revision.
For at vedtage lovændringer fordres, at over halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
§ 16
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af lovændringer. Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen.
§ 17
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø